Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

insidemysoul
insidemysoul
0935 138a
insidemysoul
2933 1803
Reposted fromspring-flow spring-flow viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
3782 b376 500
Reposted fromsavatage savatage viaTopielica Topielica
1087 6408
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasarazation sarazation
insidemysoul
insidemysoul
2326 a717
Reposted fromsoftboi softboi viasarazation sarazation
insidemysoul
2325 d556 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation
insidemysoul
8174 463a 500

olivierhertel:

Pretty Little Things

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viasarazation sarazation
insidemysoul
8464 e87e
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasarazation sarazation
insidemysoul
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
insidemysoul
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viasarazation sarazation
insidemysoul
9765 e6b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
insidemysoul
5891 2287
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
insidemysoul
4897 c065
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasarazation sarazation

April 28 2019

insidemysoul
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. 
W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. 
To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

https://pl.aleteia.org/2018/02/15/do-czego-tak-naprawde-zobowiazuje-nas-przysiega-malzenska/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
4016 d5dc 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
insidemysoul
4017 026a 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
insidemysoul
4018 2522 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl