Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2018

insidemysoul
2776 2ee8
Reposted byedhellhash

June 02 2018

1402 1a7f
Reposted fromsaralujan saralujan viagdziejestola gdziejestola
1331 c19e
Reposted frommajka majka viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn, Oddział chorych na raka
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromnefretete nefretete viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
9042 c1ee 500
insidemysoul
5770 5dc9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
2235 a43d
Reposted fromscianizm scianizm viagdziejestola gdziejestola
9848 49fd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianuwanda nuwanda
insidemysoul
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
insidemysoul
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
1504 7c46
Reposted fromtheolicious theolicious viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
insidemysoul
burczy mi w serduszku.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
insidemysoul
6203 4594
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastylte stylte
insidemysoul
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viastylte stylte
insidemysoul
3566 2027
Reposted fromkarahippie karahippie viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl