Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

insidemysoul
insidemysoul
insidemysoul
insidemysoul
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
insidemysoul
insidemysoul
6629 be2a 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaP4RIAS P4RIAS
insidemysoul
4613 5aa0 500
insidemysoul
1916 bc93
Reposted fromkirke kirke viagameofthrones gameofthrones
insidemysoul
6878 0ccc
Reposted frompulperybka pulperybka viaryumajin ryumajin
insidemysoul
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viaryumajin ryumajin

February 13 2019

insidemysoul
4877 ecbc
Reposted fromqb qb viabalthi89 balthi89
insidemysoul
Reposted fromtowo85 towo85 vianyaako nyaako
insidemysoul
8328 4f66 500
Reposted fromnyaako nyaako
insidemysoul
8329 e0b9 500
Reposted fromnyaako nyaako
insidemysoul
8333 a343
Reposted fromnyaako nyaako
insidemysoul
Powiedz mi chociaż szeptem jak kurwa się mam wyrwać z tego chorego snu
— Kartky
Reposted frommefir mefir vianyaako nyaako
insidemysoul
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas vianyaako nyaako
insidemysoul
9518 59af 500
Reposted fromdzielnypacjent dzielnypacjent vianyaako nyaako
insidemysoul
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu vianyaako nyaako
insidemysoul
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl